Adrese: Stāvā ielā 41, Daugavpils, LV- 5418, Latvija

Maksātāja rekvizīti:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

Reģ. Nr. LV90009737220

Juridiskā adrese: Saules ielā 7, Daugavpilī

Banka: AS „Citadele banka”

Kods: PARXLV22

Konta Nr. LV13PARX0000850062460

Iestādes vadītāja: Kristīna Ivancova, e-pasts: pii-5@inbox.lv, tālrunis: 65450494

Vadītājas vietniece: Tatjana Kovaļčuka, tālrunis: 65450488

Lietvede: Nadežda Volkova, tālrunis: 65450488

Vadītāja vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā: Nina Grod, tālrunis 65450488

Pirmsskolas iestāžu un skolu māsa: Raisa Kolbjonoka, tālrunis: 65450497