Laipni lūdzam Daugavpils pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādes mājas lapā

 

IESTĀDES VĒSTURE 

Daugavpils pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestāde atrodas Stāvā  ielā 41,  Daugavpilī, Jaunās Forštates mikrorajonā. Iestāde dibināta 1989.gada 1.novembrī . Iestādes projekts ir mūsdienīgs: lielas un gaišas spēļu istabas, siltas un mājīgas guļamistabas, skaista aktu zāle, sporta zāle, tehniski aprīkota virtuve un citas telpas.

Apkārt ēkai ir liela teritorija 0.8253m2 ar attīstošām spēļu vietām, sporta laukumu un daudzfunkcionālām spēļu iekārtām. Iestāde atrodas blakus mežam, tas ļauj bērniem būt tuvāk dabai. Netālu atrodas Daugavpils 16.vidusskola ar lielu sporta laukumu un peldbaseinu. Mikrorajonā ir parks, bibliotēka, daudzstāvu ēkas.

2017. gada 21. decembrī tika pieņemti ekspluatācijā Daugavpils pilsētas  5. pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi. Būvdarbu mērķis bija pirmsskolas ēkas patērētā siltuma un elektroenerģijas samazināšana. Plānots, ka ekonomija varētu sasniegt 40-45%. Bez tā tika uzlabots pirmsskolas iestādes ēkas vizuālais veidols, kas piešķīra košākos akcentus visa Jaunās Forštates mikrorajona ainavai. Aktivitātes tika veiktas projekta Nr. 4.2.2.0/16/I/003 „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.5 – Stāvā ielā 41, Daugavpilī” ietvaros.

2018.gadā iestādē tika veikta bērnu rotaļu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana iestādes rotaļu laukumos.

No 1989. gada  iestādi veiksmīgi vadītāja Gaļina Golubeva, bet no 2019.gada 1.novembra iestādi turpina vadīt  Kristīna Ivancova.

 

IESTĀDES MISIJA, VĪZIJA, PAMATMĒRĶI

Izglītības iestādes misija – laikmetīga pirmsskolas izglītības iestāde, kurā izglītojamie apgūst individualitātes veidošanos, “Es” apziņu, aug un mācās daudzfunkcionālā bērncentrētā vidē.

Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – vispusīgi attīstīts bērns, kurš spēj sekmīgi orientēties apkārtējā pasaulē, kritiski domāt, risināt problēmsituācijas, augt par savas valsts patriotu un aktīvi piedalīties sabiedriskajā līdzdalībā.

Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – Cieņa, atbildība, sadarbība un darbs.

Pamatmērķis: Īstenot pirmsskolas izglītības satura programmu un sagatavot izglītojamos pamatizglītības apguvei skolā

Uzdevumi:

 1. Nodrošināt izglītojamā drošību un veselību
 2. Veidot izglītojamā “Es” apziņu, kuras pamatā ir izglītojamā rīcības, darbības, jūtu, vēlmju, interešu, radošo spēju apzināšanās un spēja izpaust sevi aktīvā darbībā, ievērojot vispārcilvēciskās vērtības
 3. Attīstīt katra izglītojamā fizisko un intelektuālo aktivitāti visās darbības un attīstošo darbību dažādajos virzienos, īpašu vērību veltot izglītojamo sensoro un sajūtu attīstībai
 4. Rosināt izglītojamo interesi un veidot pozitīvu attieksmi pret apkārtējo pasauli, tās noteikumiem un parādībām
 5. Veicināt izglītojamo vecākus (aizbildņus) sadarboties ar iestādi
 6. Nodrošināt iestādes pedagoģisko darbinieku izglītību un pašizglītību pedagoģisko kompetenču paaugstināšanā

 

MĒS REALIZĒJAM SEKOJOŠAS PROGRAMMAS

Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē darbojas 12 grupas, kuras apmeklē 226 bērni un strādā 64 darbinieki. Visiem mūsu pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība un pirmsskolas izglītības skolotāju kvalifikācija.  Rotaļnodarbības notiek spēļu formā.  Režīma jeb dienas rita momentos un grupu rotaļnodarbībās  pedagogi vada latviski, vai bilingvāli:

 • 7 grupās – Mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmu (Izglītības programmas kods 01011121,( licence Nr. V-5632)
 • 4 grupās – Pirmsskolas izglītības programmu (Izglītības programmas kods 01011111,( licence Nr. V-9128).
 • 1.grupā – Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem programmas kods 01015621 (licence Nr. V_4998).

Iestādē  6.-7. gadus veciem bērniem tiek piedāvāta interešu izglītības programma:

 • 3 grupās – Teātra pulciņš “Latviesu tautas pasakas” (Programmas kods AK020101)

Par vecāku finansējumu tiek piedāvāta interešu izglītības programmas:

 • 3-7 gadus veciem bērniem – Angļu valodas pulciņš (skolotāja Jeļena Cirša)
 • 3-7 gadus veciem bērniem – Sporta dejas (Biedrība “Sikspārnis D”, skolotāja Inna Mihailova)
 • 4-7 gadus veciem bērneim – Sporta vingrošana (Biedrība sporta klubs “Sporto aktīvs”, skolotājs Sergejs  Smirnovs)

 

MŪSU TRADĪCIJAS

Iestādē ir savas tradīcijas, kur tiek svinēts – 1.septembris, Miķeļdienas tirgus, 18.novembris, Ziemassvētki, Jaunais gads, Meteņi, Lieldienas, Mātes diena, Līgo. Tiek organizēti koncerti, konkursi, viktorīnas, dejas, tikšanās ar dažādu profesiju cilvēkiem, tikšanās ar rakstniekiem, māksliniekiem u.t.t.. Aktīvi mūsu iestādes pedagogi un audzēkņi  piedalās pilsētas organizētajos pasākumos. Audzēkņu vecāki un likumiskie pārstāvji aktīvi ir iesaistīti pirmsskolas dzīvē un iestādes padomē.