Daugavpils pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestāde

Warning: Use of undefined constant separtor - assumed 'separtor' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/daugavpils5pii.lv/data/www/daugavpils5pii.lv/wp-content/themes/theme/functions.php on line 373

Informācija par karantīnas noteikšanu bērniem.

Informācija par karantīnas noteikšanu bērniem

Turpinot ierobežot straujo Covid-19 izplatības pieaugumu Latvijā, valdība 13.oktobrī pieņēma lēmumu, ka no 14.oktobra, sejas maskas jālieto arī veikalos, muzejos, izstādēs un citās vietās. Tāpat ir stingrāki nosacījumi sabiedriskajā ēdināšanā. Savukārt no 17.oktobra ir papildu ierobežojumi interešu izglītībai, privātajiem pasākumiem un sporta jomai.

Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – SPKC) epidemiologi informē, ka, ja tiks konstatēts COVID-19 infekcijas gadījums, kas būs saistīts ar konkrēto izglītības iestādi, tad epidemiologi noteiks īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un sniegs individuālas rekomendācijas iestādes vadībai, kā arī lems par karantīnas noteikšanu izglītības iestādei.

SPKC epidemiologi, veicot apstiprinātā Covid-19 infekcijas gadījumu, nosaka kontaktpersonu (personu, kuras bija pakļautas inficēšanās riskam) loku. Ja bērnam ir bijis ciešs kontakts ar kādu no personām, kam apstiprināta saslimšana ar Covid-19, tad bērns tiek uzskatīts par kontaktpersonu.

Izglītības iestāde informē vecākus par to, ka bērni ar infekcijas slimības pazīmēm netiek uzņemti iestādē. Ja bērnam tiek konstatētas slimības pazīmes, tad vecāku pienākums ir nodrošināt bērnam pašizolācijas un mājas karantīnas nosacījumus. Turpmāko kontaktpersonas primāro medicīnisko, laboratorisko pārbaudi un medicīnisko novērošanu dzīvesvietā organizē ģimenes ārsts, kurš informāciju par kontaktpersonu telefoniski saņem no SPKC. Pēc tam vecākiem telefoniski jāsazinās ar ģimenes ārstu, jāpilda viņa norādījumus un jāseko bērna veselības stāvoklim.

Kontaktpersonai jāatrodas mājās, ģimenes ārsta uzraudzībā 14 dienas pēc pēdējā kontakta ar apstiprinātu Covid-19 infekcijas gadījumu. Mājas karantīnu kontaktpersonas var pārtraukt, veicot testu 10. dienā un saņemot negatīvu rezultātu. Nepieciešamības gadījumā ģimenes ārsts uz karantīnas laiku var izsniegt slimības lapu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 55.punktu mājas karantīnas laikā bērnam kā kontaktpersonai nepieciešams:

 • uzturēties dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā, un kopā ar vecākiem būt pieejamam saziņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām;
 • nepakļaut citas personas inficēšanās riskam, neveidot tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem (neuzņemt viesus, nedoties privātās vizītēs, uz izglītības iestādi, sabiedriskām un publiskām vietām un telpām, kur uzturas daudz cilvēku);
 • ievērot centra epidemiologa un ārsta norādījumus;
 • mājas karantīnu pārtraukt tikai ar ārstējošā ārsta atļauju.

Kontaktpersona var atgriezties izglītības iestādē tikai ar ģimenes ārsta izziņu, kurā apliecina, ka bērns ir vesels.

Pārējie ģimenes locekļiem karantīna nav jāievēro, viņi var turpināt apmeklēt darbu, skolu vai citu izglītības iestādi, ievērojot valstī noteiktos piesardzības pasākumus.

Ieteikumi vecākiem karantīnas laikā

 • sekot savam un bērna veselības stāvoklim, mērīt bērniem ķermeņa temperatūru 2 reizes dienā (no rīta un vakarā) un sekot, vai neparādās elpceļu infekcijas slimības pazīmes (paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, sāpes kaklā, apgrūtināta elpošana ), kā arī garšas un ožas traucējumi vai zudums, stipras galvassāpes, muskuļu sāpes, caureja;
 • skaidrot bērnam, ka klepojot un šķaudot jānosedz muti un degunu ar vienreizlietojamo salveti, kuru pēc lietošanas izmest atkritumu tvertnē, un pēc tam nomazgāt rokas; ja nav vienreiz lietojamās salvetes vai kabatlakatiņa, klepot vai šķaudīt iekšējā elkoņa locītavas virsmā (piedurknē), bet nedarīt to plaukstā;
 • bieži un rūpīgi (vismaz 20–40 sekundes) mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm (pēc klepošanas, šķaudīšanas vai deguna izšņaukšanas, pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma u.tml.) vai lietot spirtu saturošu roku dezinfekcijas līdzekli;
 • lietot individuālos higiēnas priekšmetus un traukus;
 • visiem ģimenes locekļiem vai personām, kuras atrodas tuvā kontaktā, bieži un rūpīgi mazgāt rokas, ievērot elpošanas higiēna, izmantot sejas maskas;
 • veikt telpu un virsmu mitro uzkopšanu un dezinfekciju, izmantojot sadzīvē lietojamos dezinfekcijas līdzekļus;
 • regulāri vēdināt telpas.

Информация о правилах соблюдения карантина детям

Для ограничения стремительного распространения инфекции Covid-19 на территории Латвии правительство 13 октября с.г. приняло решение об обязательном использовании масок для лица с 14 октября в магазинах, музеях, на вставках и других публичных местах. Ужесточены условия и в местах общественного питания. В свою очередь, с 17 октября введены дополнительные ограничения в сфере образования по интересам, при проведении частных мероприятий и в области спорта.

Эпидемиологи Центра профилактики и контроля заболеваний (далее – ЦПКЗ) информируют, что при выявлении очередного случая заражения COVID-19 в учебном заведении, они определят противоэпидемические меры в данной  конкретной ситуации и предоставят руководству учреждения индивидуальные рекомендации или  примут решение о карантине учебного заведения.

Эпидемиологи ЦПКЗ определяют круг контактных лиц (лиц, подверженных риску заражения) в случае подтвержденного инфицирования Covid-19.

Если ребенок находился в тесном контакте с лицом, у которого было подтверждено наличие Covid-19, ребенок считается контактной персоной.

Учебное заведение информирует родителей о том, что дети с признаками инфекционного заболевания в учреждение не принимаются. Если у ребенка констатированы признаки заболевания, то родители обязаны обеспечить ребенку условия самоизоляции и домашнего карантина. Далее первичное медицинское, лабораторное обследование и медицинское наблюдение контактного лица по месту жительства организует семейный врач, который получает информацию о контактном лице по телефону из ЦПКЗ. Затем родителям следует связаться с семейным врачом по телефону, следовать его указаниям и наблюдать за состоянием здоровья ребенка.

Контактное лицо должно находиться дома под наблюдением семейного врача в течение 14 дней после последнего контакта с подтвержденным случаем заражения Covid-19. Соблюдение домашнего карантина контактное лицо может прервать, сдав тест на 10-й день и получив отрицательный результат. При необходимости семейный врач на период карантина может выдать больничный лист.

В соответствии с пунктом 55 правил Кабинета министров № 360 от 9 июня 2020 года «Меры эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19» во время домашнего карантина ребенку как контактному лицу необходимо:

 • находиться по месту жительства и быть доступным вместе с родителями для общения и сотрудничества с семейным врачом и другими медицинскими лицами;
 • не подвергать другого человека риску заражения, не вступать в прямой контакт с другими людьми (не принимать гостей, не предпринимать никаких частных визитов, не посещать учебное заведение, общественные и места и места большого скопления людей);
 • соблюдать указания эпидемиолога центра и врача;
 • прервать домашний карантин можно только с разрешения лечащего врача.

Контактное лицо может вернуться в учебное заведение только при наличии справки от семейного врача, подтверждающей, что ребенок здоров.

Другие члены семьи не обязаны соблюдать карантин, они могут продолжать посещать работу, школу или другое учебное заведение с учетом принятых в государстве мер предосторожности.

Советы родителям на время карантина

 • следить за своим здоровьем и здоровьем своего ребенка, измерять температуру тела ребенка дважды в день (утром и вечером), следить за признаками респираторной инфекции (лихорадка, кашель, боль в горле, затрудненное дыхание), за вкусовыми ощущениями, наличием нарушения или потерей обоняния, сильных головных и мышечных болей, диареи;
 • объяснить ребенку, что при кашле и чихании следует прикрывать рот и нос одноразовой салфеткой, которую после использования следует выбросить в мусорное ведро, а затем вымыть руки. если нет одноразовой салфетки или носового платка, кашлять или чихать на поверхность внутреннего локтевого сустава (рукава), но не делать этого в ладони;
 • часто и тщательно мыть руки (не менее 20-40 секунд) водой с мылом (после кашля, чихания или заложенности носа, перед едой, после посещения туалета и т. д.) или использовать дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.
 • пользоваться индивидуальными предметами гигиены и посудой;
 • все члены семьи или лица, находящиеся в тесном контакте, должны часто и тщательно мыть руки, соблюдать респираторную гигиену и использовать маски для лица.
 • проводить влажную уборку и дезинфекцию помещений и поверхностей с использованием бытовых дезинфицирующих средств;
 • регулярно проветривать помещения.

 

Informāciju sagatavoja:

Ruslans Bespjatijs

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes

veselības veicināšanas koordinētājs

tālr.29119984